обект:
Изграждане на сондажен кладенец и водопровод, гр. Костинброд, Софийска област
година:
2004
извършена работа:
бункерна помпена станция и водопреносна мрежа
възложител:
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КОНСТИНБРОД
 
обект:
Почистване утаителя пред апаратна камера, участъци от тунел и около водна кула от наноси и възстановяване на подходен път към тунел на ВЕЦ „Бели Искър”,
година:
2005
възложител:
НЕК ЕАД – предприятие ВЕЦ група Рила
 
обект:
Канализация с. Дъбене, І-ви етап
година:
2005
извършена работа:
канализационна мрежа, полагане на кръгли канали от бетонови тръби (Ф300 мм - Ф1400 мм)
възложител:
Община Карлово
 
обект:
Ремонт опорните блокове на напорния водопровод на ВЕЦ “Бели Искър” и възстановяване предпазния парапет на напорния тунел
година:
2005
извършена работа:
ремонтни работи по напорния водопровод
възложител:
НЕК ЕАД – предприятие ВЕЦ група Рила
 
обект:
Възстановяване на опорна конструкция на водопровод в с. Чепинци
година:
2006
възложител:
Столична община
 
обект:
Укрепване на десния бряг на река Владайска между ул. Люлински път и ул. Звездица, кв. Княжево
година:
2006
извършена работа:
Изграждане на подпорна стена 25 м.л. с h= 5 м
възложител:
Столична община – район Витоша
 
обект:
Отводнителни мероприятия на свлачище, местност Кутлина
година:
2006
извършена работа:
възстановяване на дигите с уплътняване на пластовете; изливни пилоти Ф350 мм
възложител:
Софийска вода АД
 
обект:
ПАВЕЦ "Чаира"
година:
2006
извършена работа:
сондиране, монтаж на екстензометри и инжектиране в целика на ПАВЕЦ "Чаира"
възложител:
НЕК ЕАД – предприятие ВЕЦ група Рила
 
обект:
Отводнителни мероприятия на свлачище местност Кутлина
година:
2006
възложител:
Столична община
 
обект:
Инсталация за биодизел и технологични резервоари за суровини – Технологична естакада
година:
2007
извършена работа:
укрепителни мероприятия
възложител:
Слънчеви лъчи - България ЕАД
 
обект:
Канализация с. Дъбене, ІІ-ри етап
година:
2008
извършена работа:
Изграждане на канализационна мрежа, полагане на кръгли канали от бетонови тръби от Ф300мм до Ф1400мм
възложител:
Община Карлово
 
обект:
Довеждащ канализационен колектор Бъкстон - Десен Владайски Колектор, гр.София
година:
2010
извършена работа:
изгражадане на стартова шахта №1,2 и 3
възложител:
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГР ЕАД
 
обект:
Проект за разширение на Софийското метро, ΙΙ – ри метродиаметър, Обособена позиция Ι, участък от пътен възел „Надежда” до бул. „Патриарх Евтимий”, Реконструкция на канализационни клонове Ø300 ПП и Ø400 ПП и Водопровод Ø250 чугун в западното платно от бул. „Витоша” до ул. „Хан Аспарух”, гр. София
година:
2011
извършена работа:
изграждане, реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи
възложител:
ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ клон България
 
обект:
Проект за разширение на Софийското метро, ΙΙ – ри метродиаметър, Обособена позиция Ι, участък от пътен възел „Надежда” до бул. „Патриарх Евтимий”, Реконструкция на канализационни клонове 38, 39 и 44 и Водопроводни клонове Ø160 и Ø250 чугун, намиращи се в северната част на Лъвов мост и отклонение на Канализационен клон Ø1200 и Водопровод Ø350 чугун, намиращ се в южната част на Лъвов мост, гр. София
година:
2011
извършена работа:
изграждане, реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи
възложител:
ДОУШ ИН ШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ
 
обект:
Укрепване на бреговете и дъното на р. Банкянска в мерилния участък на ХМС №18435
година:
2012
извършена работа:
Направа на временна дига за отбиване на речното течение в дясна/лява половина;
Изкоп и полагане на габиони, запълване на брегоукрепващи габиони и заскаляване и уплътняване с ломен камък;
Хидропосев и оформяне на речното корито извън зоната на корекцията.
възложител:
НИМХ БАН
 
обект:
Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – секция 1”
година:
2013
извършена работа:
Доставка и полагане на Геомембрана и геотекстил, включително и всички необходими изпитвания
възложител:
ВОДСТРОЙ - ИПС ДЗЗД
 
обект:
Монтаж на HDPE тръбопроводи за оборотна вода, система за оросяване и свежа вода за Зони 78, 87 и 86 – Цялостен проект за Хвостохранилище
година:
2013
извършена работа:
изграждане на тръбопроводи над 6.5 км.
възложител:
ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ