Проект:

Депо за утайки от пречистване на води и газове „Аурубис България“ АД

Възложител:

Трейс София ЕАД

Населено място:

гр. Пирдоп

Година:

2016

Категория:

Промишлено строителство

Депото за утайки е напълно новоизградено депо за калциево-арсенатни кекове, разположено на територията на „Аурубис България“. То е проектирано и изпълнено в съответствие с всички изисквания на Наредба №6/27.08.2013г. ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни всички СМР съгласно проекта до въвеждането на съоражението в експлоатация. В обхвата на работите бяха изпълнени: изкопни (134 977 м3) и насипни (35 219 м3) работи; пакет от геосинтетични материали (над 27 000 м2 общо), включващ: дренажен геокомпозит, геосинтетични минерални подложки, HDPE мембрана, геотекстил 200 g/m2; дренажи, тръбопроводи и оборудване, включват: дренажни жили, отвеждащ колектор, помпени станции, шахти (събирателни и разпределителни), водопроводни инсталации ВиК чиста вода; бетонови и кофражни работи с всички архитектурни елементи и съоръжения, изпълнени на място монолитно; пътни работи, включващи всички пътища и площадки, обслужващи депото; електричество Ел мрежи, вкл.: осветление, работно захранване, стълбове; оросителна система с тръбопроводи и разпръсквачи; система за контрол и мониторинг.